Omgevingswet

Werken volgens de kaders en randvoorwaarden van de Omgevingswet

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 2022 verandert het ruimtelijke speelveld aanzienlijk, omdat de huidige wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water worden gebundeld in één wet. Hiermee wil de Rijksoverheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen samenvoegen en vereenvoudigen. Voor overheidsorganen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en het bedrijfsleven is het belangrijk om inzicht te krijgen in de gevolgen en kansen die deze wetswijziging met zich brengt.

De Omgevingswet heeft impact voor o.a. (vastgoed)bedrijven en overheidsinstellingen. De nieuwe wet biedt veel voordelen, zoals meer draagvlak, minder onderzoekslasten en tijd- en kostenbesparing. Daarnaast spelen er ook nog veel vragen bij organisaties. Zoals:

 • Is participatie met de invoering van de Omgevingswet verplicht?
 • Hoe organiseer ik participatie volgens de kaders van de Omgevingswet?
 • Wat verandert er in de vergunning-aanvragen voor bouwprojecten?
 • Wat zijn de kaders en randvoorwaarden van de Omgevingswet waar ik rekening mee moet houden in het gebiedsontwikkeling proces?
 • Op welke wijze vindt besluitvorming plaats over het gebiedsontwikkeling proces?

Met bovenstaande en andere vragen over de nieuwe regels en procedures van de OMgevingswet en de veranderingen voor uw vakgebied helpen wij u graag. Hierbij een aantal opties om uw project verder te brengen:

Daarnaast kunnen wij tevens samen met u participatieprocessen opzetten die voldoen aan de kaders van de nieuwe Omgevingswet, om het proces m.b.t. fysieke planvorming soepel te laten verlopen. Voor dit en meer vragen over de Omgevingswet, neem contact met ons op via info@dietz.nl of kijk op onze contactpagina.

Zij gingen u voor…

Seminar omgevingswet Dietz

Seminar omgevingswet Dietz

Hoe organiseer ik participatie volgens de kaders van de Omgevingswet?

Participatie heeft een cruciale rol in deze nieuwe wet, omdat vanuit een integrale visie naar de kwaliteit van de fysieke leefomgeving wordt gekeken. Voor gemeenten, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren is dit een grote uitdaging. Om u hierbij te ondersteunen kijken wij samen met u naar het organiseren van participatie binnen de kaders van de wet. De vorm van participatie is vrij, echter moet wel aangetoond worden dat er een goede belangenafweging is gemaakt en dat de omgeving vroegtijdig is betrokken bij het initiatief. In onderstaande video wordt verder uitgelegd wat de belangrijkste stappen zijn voor participatie onder de omgevingswet.

Voor het inrichten van uw participatieprocessen gebruikt Dietz voor uw project onder meer het Diabolo-model. Op basis van vijf fases, richten wij gezamenlijk met u het proces in en bepalen we de inhoud ervan. We halen eerst breed informatie op, werken met een selecte groep het proces of de inhoud van de verdere planvorming verder uit en koppelen in omgekeerde volgorde weer aan de deelnemers van het participatietraject terug om het draagvlak te peilen. Door uw participatietraject op deze beheerste, gestructureerde wijze aan te pakken, beschikt u aan het eind van het proces over een betere inpassing van de ontwikkeling en breder draagvlak van de omgeving voor de nieuwe bestemming van het betreffende gebied.

Wat verandert er in de vergunningsaanvragen?

Verplicht in het kader van omgevingsvergunningaanvraag?

Ja, als de omgevingsvergunningaanvraag in strijd is met het omgevingsplan en participatie verplicht is gesteld in het omgevingsplan. 

Niet aan participatie voldaan? Alsnog doen, anders wordt aanvraag buiten behandeling gelaten.

Nee, als het omgevingsplan participatie niet verplicht heeft gesteld. Slechts aangeven óf aan participatie is voldaan. Niet aan participatie voldaan? Ontbreken informatie over participatie mag geen reden zijn om vergunning buiten behandeling te laten of te weigeren.

Omgevingsregeling (art. 7.4) bevat aanvraag vereiste participatie

 • Initiatiefnemer moet bij vergunningaanvraag aangeven of en zo ja hoe aan participatie is gedaan en wat de resultaten daarvan zijn.
 • Hoe participatie wordt vormgegeven is vormvrij.
 • Het bevoegd gezag betrekt deze informatie bij de afweging.
 • Met een amendement in de Invoeringswet (art. 16.55, lid 7) is het mogelijk gemaakt dat een gemeenteraad specifieke gevallen aanwijst waarin participatie verplicht is.

Wat zijn de kaders en randvoorwaarden waar ik rekening mee moet houden?

 

Overheden: verplicht bij het vaststellen van omgevingsvisies, omgevingsplannen, programma’s en projectbesluit

Initiatiefnemer: participatie in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag onder omstandigheden:

Wat zijn de instrumenten van de Omgevingswet?

 • De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving
 • Het programma maakt de doelen van de omgevingsvisie concreet
 • Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Per gemeente is er één omgevingsplan
 • Algemene rijksregels
 • De omgevingsvergunning, waarmee een initiatiefnemer via één aanvraag bij één loket toestemming kan verkrijgen voor het geheel van door hem/haar gewenste activiteiten
 • Het projectbesluit, een generieke regeling voor besluitvorming over projecten met een publiek belang

Onze expertises.

Strategische communicatie

Strategische communicatie

Lees verder arrow_forward
Stakeholdermanagement

Stakeholdermanagement

Lees verder arrow_forward
Strategisch omgevingsmanagement

Strategisch omgevingsmanagement

Lees verder arrow_forward
Procesmanagement & besluitvorming

Procesmanagement & besluitvorming

Lees verder arrow_forward

Kennismaken? Wij ontmoeten je graag.

Dietz Strategie & Communicatie
Bel ons gerust via 030 293 43 99.
Liever een mailtje sturen? Dat kan naar info@dietz.nl.