Blog - Dietz

De kracht van samenwerking als leidend principe bij infrastructurele projecten

11 jan 2022

Fysieke infrastructurele projecten zijn vaak omvangrijke en kostbare projecten. Juist die zijn vanwege de complexiteit en de veelheid aan in- en externe stakeholders gebaat bij intensieve samenwerking en een heldere en herkenbare structuur. Niet alleen tijdens de uitvoering van een project, maar ook daarvoor, tijdens het offertetraject. In deze blog nemen adviseurs uit het domein Infrastructuur & Energie u mee in de verschillende projecten en wat wij bij deze verschillende projecten geleerd en toegepast hebben. 

  • Het IPM-team 

Van een groot deel van de fysieke infrastructurele projecten in Nederland is de overheid opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van wegen of de versterking van dijken. Dietz maakte afgelopen jaar deel uit van verschillende projectteams, onder meer in opdracht van provincie Flevoland en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Rijkswaterstaat bedacht circa 15 jaar geleden het integraal projectmanagement Model (IPM). Deze methodiek gaat uit van eenduidige rollen en processen, zodat tijdens iedere projectfase duidelijk is wie welke rol en taken binnen het projectteam heeft. Zo is er een heldere afbakening tussen projectbeheersing en project-, technisch, contract en omgevingsmanagement

Maar niet alleen tijdens de uitvoering van een infrastructureel project werkt de overheid met vaste, herkenbare processen en organisatiestructuren. Het proces voor opdrachtverlening, de aanbesteding of, in het Engels een tender, is ook aan regels gebonden. Op die manier krijgt de overheid de beste kwaliteit voor een zo goed mogelijke prijs, en krijgen ondernemers een eerlijke kans om een overheidsopdracht te winnen. Op basis van een offerte gunt de opdrachtgever de opdracht aan de inschrijver met de laagste prijs of de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), afhankelijk van de gunningscriteria. 

  • Project: N307 Roggebot-Kampen 

Voor het project N307 Roggebot-Kampen, één van de vier projecten van het IJsseldelta programma, adviseren wij de provincie Flevoland op het gebied van publiekscommunicatie en de inzet van communicatiemiddelen voor zowel het project als het programma. Hier werken Rijksoverheid, twee provincies, twee gemeenten en twee waterschappen samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio, natuurontwikkeling en bereikbaarheid. Een complex project dus. Als onderdeel van het IPM-team Omgevingsmanagement werken wij nauw samen met zowel de interne teams, de samenwerkingspartners als de aannemer die het project realiseert. Wij zijn gestart met een herijking van de communicatiestrategieën, als grondslag voor alle communicatie-uitingen voor de aankomende jaren. En zijn vervolgens ook verantwoordelijk voor communicatiemiddelen zoals de projectwebsite, nieuwsbrieven en (sociale) media. Een zorgvuldige afstemming tussen bouwcommunicatie en publiekscommunicatie is daarbij essentieel. Aanvullend zijn wij dagelijks bezig met stakeholdermanagement en stroomlijnen de behandeling van vragen, klachten en meldingen. Ook voor persvragen over het project zijn wij aanspreekbaar.

  • Project: Dijkverbetering Kortsteekterweg, Alphen aan den Rijn

Ook in andere projecten wisten wij resultaten te boeken voor opdrachtgevers. Zo ondersteunen wij het Hoogheemraadschap van Rijnland al twee jaar op het project dijkverbetering Kortsteekterweg, Lindenhovestraat en Ziendeweg in Alphen aan den Rijn. Gelijktijdig met de technische uitwerking van het ontwerp en het besluitvormingsproces werd de omgeving geraadpleegd om zo gezamenlijk toe te werken naar de optimale oplossing voor dijkverbetering. Dietz is verantwoordelijk voor het participatietraject en een deel van het stakeholdermanagement. Wij zijn hier gestart met een uitgebreide stakeholderanalyse en op basis daarvan adviseerden wij over de participatieaanpak. In de uitvoering daarvan organiseerden wij online informatiebijeenkomsten, zorgden voor een klankbordgroep en voerden wij 63 individuele gesprekken met huishoudens woonachtig langs het dijkverbeteringstraject. Tijdens deze gesprekken beantwoordden onze adviseurs niet alleen vragen van bewoners over het project, maar inventariseerden en documenteerden ze per perceel alle aandachtspunten in stakeholderdossiers. Rijnland kreeg zo alle informatie die relevant voor de uitwerking van het ontwerp voor de dijkverbetering. Hiermee levert Dietz een belangrijke bijdrage aan de goede relatie met de omgeving van het project. Het ontwerp-projectplan lag dit najaar ter inzage.

  • Tenderteams

De tenders voor met name de realisatiefase van grote infraprojecten en de voorbereidingen daarvan, zijn vaak langdurige en intensieve trajecten. Aannemers, ingenieursbureaus en uiteenlopende adviesbureaus werken maandenlang intensief samen aan een gezamenlijke offerte. Afgelopen jaar maakte Dietz als adviseur omgevingsmanagement en -communicatie deel uit van twee tenderteams. 

  • Projecten binnen Tenderteams 

Zo werkten we met een aannemerscombinatie aan een inschrijving voor de realisatie een omvangrijke dijkverbetering, en met een ingenieursbureau aan de planvoorbereiding voor aanpassing van een snelweg. Dit met voor beide projecten Rijkswaterstaat als (potentiële) opdrachtgever. Voor het dijkverbeteringsproject leverde Dietz met een strategische aanpak voor de bouwcommunicatie een bijdrage aan het EMVI-plan. Uitgangspunt daarbij was de aandacht voor beperking van de hinderbeleving tijdens de realisatie, rekening houdend met het unieke cultuurhistorische karakter van het gebied en haar bewoners. Bij de aanpassing van de snelweg was Dietz verantwoordelijk voor een strategische aanpak voor het beoordelen en meenemen van meekoppelkansen en leverde daarmee een bijdrage aan het EMVI-plan.

  • Project Stadslogistiek SPES

Van een andere orde binnen het Dietz domein Infrastructuur & Energie, is het Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek (SPES) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hiervoor verzorgden wij voor het 3e jaar op een rij de communicatie rondom zero-emissie stadslogistiek. Ook afgelopen jaar ondersteunde SPES met mooie projecten en boeiende webinars gemeenten die op weg zijn naar het instellen van een zero-emissie zones. Inmiddels hebben 26 van de G4- en G40-gemeenten een zone aangekondigd en zijn vier tot zes gemeenten, mede dankzij SPES-ondersteuningsprojecten, dichtbij een collegebesluit. Daarmee komt de landelijke ambitie van 30 zonebesluiten begin volgend jaar, in zicht.

Uiteenlopende opdrachtgevers en verschillende Dietz adviseurs werken dagelijks aan een grote diversiteit aan infraprojecten. Met, naast de impact op de ruimtelijke omgeving, als belangrijkste overeenkomst: het blijven opgaven die niet gerealiseerd kunnen worden zonder intensieve samenwerking tussen alle stakeholders.

Wilt u verdere informatie over infrastructurele projecten? Bekijk dan onze domeinpagina van Infrastructuur & Energie waar u onze dienstverlening nog eens kunt nalezen. Wilt u contact met ons opnemen voor uw eigen vraagstuk? Neem dan contact met ons op via office@dietz.nl 

 

Deel dit bericht